เอเสเคียล 22-4 หาไม่ได้สักคน

เอเสเคียล 22:23-31

และพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย ให้กล่าวว่า
เจ้าเป็นแผ่นดินที่ไม่ได้รับการชำระ ไม่ได้รับฝนในวันแห่งความโกรธกริ้ว
เหล่าคนกล่าวคำต่างสมคบคิด..พวกเขาเป็นดั่งสิงโตที่กำลังคำราม พร้อมฉีกเนื้อของเหยื่อ
พวกเขาได้กลืนกินชีวิตมนุษย์
เอาทรัพย์สมบัติและสิ่งที่มาค่าไป
ทำให้เกิดแม่ม่ายขึ้นมากมายท่ามกลางประชากร
เหล่าปุโรหิตก็ได้ล่วงละเมิดธรรมบัญญัติของเรา และทำให้สิ่งบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทิน
พวกเขาไม่แยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่บริสุทธิ์กับสิ่งที่ธรรมดา
ไม่มีการสอนให้รู้จักความแตกต่างระหว่างสิ่งที่สกปรกและสิ่งที่สะอาด
และพวกเขาก็ไม่ใส่ใจในวันสะบาโตของเรา
เราจึงเป็นที่ดูหมิ่นท่ามกลางพวกเขา

เหล่าเจ้านายก็เป็นเหมือนหมาป่าที่ฉีกเนื้อของเหยื่อ
ทำให้เลือดสาด ทำลายชีวิตเพื่อจะได้กำไรที่คดโกง
แล้วผู้กล่าวคำในแผ่นดินก็ช่วยเขา
โดยเห็นนิมิตปลอม และกล่าวคำมุสาทำนายเพื่อเขา

โดยกล่าวอ้างว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า..
ทั้ง ๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสอะไร

ประชาชนในแผ่นดินต่างก็บีบบังคับกัน และยังเที่ยวปล้นอีก
พวกเขากดขี่คนยากจนเข็ญใจ  และได้บังคับคนต่างด้าวโดยไร้ความยุติธรรม

atitan
และเราแสวงหาคนหนึ่งท่ามกลางพวกเขาที่จะสร้างกำแพง
และยืนอยู่ในช่องกำแพงต่อหน้าเราเพื่อเห็นแก่แผ่นดินนั้น
เพื่อว่าเราจะไม่ได้ทำลายแผ่นดินนั้น
แต่เราก็ไม่พบสักคน
ดังนั้น เราจะเทความโกรธของเรามาเหนือพวกเขา
เราจะเผาผลาญพวกเขาด้วยไฟแห่งความโกรธของเรา
เราได้วางผลแห่งการกระทำของพวกเขาลงบนหัวของพวกเขาเอง
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ”