เอเสเคียล 25-2 คราวของโมอับ

เอเสเคียล 25:8-11

และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
เพราะโมอับและเสอีร์กล่าวว่า
ดูซิ วงศ์วานของยูดาห์ก็เป็นเหมือนชาติอื่น ๆ นั่นแหละ
..ดังนั้น เราจะเปิดไหล่เขาแห่งโมอับ จากเมืองต่าง ๆ

 

Eze25 (1)

จากด้านหน้าของเมือง   จากศักดิ์ศรีของประเทศ
ทั้งเมืองเบธเยชิโมท   เมืองบาอัลเมโอน  เมืองคีริยาธาอิม
เราจะมอบให้แก่ประชาชนที่มาจากทางตะวันออกให้เขาได้เป็นกรรมสิทธิ์
และใคร ๆ ก็จะลืมคนชาติอัมโมนไปจนหมดสิ้น
เราจะพิพากษาลงโทษโมอับ
แล้วเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า