เอเสเคียล 25-3 เอโดมก็ไม่เว้น

เอเสเคียล 25:12-14

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
เป็นเพราะเอโดมได้ทำตัวต่อต้านแก้แค้นวงศ์วานยูดาห์
และได้ทำการร้ายมากในการแก้แค้นนั้น
ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
เราจะยื่นมือของเราต่อต้านเอโดม และจะตัดคนและสัตว์ออกจากพวกเขา

edom

และเราจะทำให้มันกลายเป็นที่ร้างเปล่า
จากเทมานถึงเดดาน  คนจะต้องตายด้วยดาบ
และเราจะวางการแก้แค้นของเราลงบนเอโดม
ด้วยน้ำมือของประชากรอิสราเอลของเรา
และเขาจะทำอีกในเอโดมตามความโกรธ ตามความกริ้วของเรา
และเขาจะรู้ว่า การแก้แค้นของเรานั้นเป็นอย่างไร
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ