เอเสเคียล 28-1 รวยเพราะฉลาดนัก

เอเสเคียล 28:1-5

พระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย จงกล่าวแก่เจ้าชายของเมืองไทระ ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้
“เพราะใจของเจ้าเย่อหยิ่ง
และเจ้ากล่าวว่า .. ข้าคือพระเจ้า
ข้านั่งอยู่ในที่นั่งของบรรดาพระ
ในใจกลางทะเลใหญ่
แต่จริงแล้ว เจ้าเป็นเพียงแต่มนุษย์
ไม่ใช่พระเจ้า
ถึงแม้เจ้าจะทำใจของเจ้าให้เหมือนใจของพระ
เจ้ามีปัญญากว่าดานิเอลก็จริง
ไม่มีความลับใดซ่อนจากเจ้าได้
เจ้าได้สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเอง
ด้วยปัญญาและความเข้าใจของเจ้า
เจ้าได้รวบรวมทองและเงินเข้าไปไว้ในคลังของเจ้า

klong

เจ้าได้เพิ่มความมั่งคั่งให้กับตัวเอง
เพราะเจ้ามีสติปัญญามากล้นในธุรกิจค้าขาย
ใจของเจ้าก็เริ่มพองขึ้นเพราะความมั่งคั่งของเจ้า