เอเสเคียล 28-2 ความตายของไทระ

เอเสเคียล 28:6-10

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า

เพราะเจ้าได้ทำใจของเจ้าให้เหมือนใจของพระ

ดังนั้น ดูเถิด เราจะนำชาวต่างชาติมายังเจ้า

เป็นชาติที่ทารุณโหดเหี้ยมที่สุดในบรรดาประชาชาติ

 พวกเขาจะชักดาบขึ้นต่อสู้ปัญญาที่งดงามของเจ้า

และทำให้ความสง่าราศีของเจ้าเป็นมลทินไป

เขาจะผลักเจ้าลงไปในหลุมลึก

แล้วเจ้าจะตายอย่างคนที่ถูกสังหารกลางทะเล

tahan

แล้วเจ้ายังจะกล่าวอยู่อีกหรือว่า .. ข้าคือพระ…

ต่อหน้าคนที่สังหารเจ้า

ทั้ง ๆ ที่เจ้าเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่พระ เจ้าอยู่ในมือของคนที่ฆ่าเจ้า

เจ้าจะตายอย่างคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัต

ด้วยมือของชาวต่างชาติ  เพราะเราได้กล่าวไว้แล้ว”

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ