เอเสเคียล 28-3 ราชาแห่งไทระ

เอเสเคียล 28:11-14

ยิ่งกว่านั้น พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย
จงส่งเสียงร้องครวญถึงราชาแห่งไทระ
แจ้งให้เขาทราบว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้

“เจ้าเป็นดั่งต้นแบบของความเพียบพร้อม
เต็มด้วยสติปัญญา และความงดงามพร้อมสรรพ
เจ้าเคยอยู่ในเอเดน  สวนของพระเจ้า
เครื่องแต่งกายของเจ้านั้นประกอบด้วยอัญมณีอันมีค่ายิ่ง

ez28

พลอยสีส้ม ,บุษราคัมและเพชร
เบริล  หินโอนิกซ์ และโมรา
ไพลิน   มรกต  และพลอยแดง
เหล่านี้ ฝังในทองคำที่แกะลวดลาย
ในวันที่เจ้าถูกสร้างขึ้นมา
สิ่งเหล่านี้ก็เตรียมพร้อมไว้แล้ว
เจ้าได้รับการเจิมเป็นเครูบผู้พิทักษ์
เราตั้งเจ้าไว้ เจ้าได้อยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระเจ้า
เจ้าเดินท่ามกลางศิลาเพลิง

(Ezekiel 28:11-26 ESV)