เอเสเคียล 28-5 คราวของไซดอน

พระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าว่า

ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  จงหันหน้าไปทางไซดอน​
และกล่าวคำต่อต้านเธอ..กล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“ดูเถิด เราต่อสู้กับเจ้า..ไซดอน
เราจะทำให้พระสิริของเราปรากฏท่ามกลางพวกเจ้า
และเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
เมื่อเราพิพากษาไซดอน
และสำแดงความบริสุทธิ์ของเราในเธอ

glory-of-god
เราจะส่งโรคระบาดเข้ามา  ส่งเลือดเข้ามาในถนนหนทาง
และคนที่ถูกสังหารจะล้มตายท่ามกลางเธอ
ด้วยดาบที่เข้ามาจากทุกทิศทุกทาง
แล้วเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า

สำหรับวงศ์วานอิสราเอล ก็จะไม่มีเสี้ยนหนามอีกต่อไป
ไม่มีหนามที่จะคอยทำให้เจ็บปวดท่ามกลางเพื่อนบ้านที่คอยดูหมิ่น
และเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า