เอเสเคียล 28-6 อิสราเอลในอนาคต

เอเสเคียล 28:25-26

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้

เมื่อเราได้รวบรวมวงศ์วานอิสราเอลจากประชาชนที่พวกเขาเข้าไปกระจัดกระจายอยู่
และสำแดงความบริสุทธิ์ของเราต่อหน้าต่อตาประชาชาติทั้งหลาย
แล้วพวกเขาจะได้กลับมาอยู่ในแผ่นดินของเขา
แผ่นดินที่เราได้มอบให้แก่ยาโคบ ผู้รับใช้ของเรา

vinyards-245-yaffo-winery

พวกเขาจะอยู่ที่นั่นอย่างปลอดภัย
และพวกเขาจะสร้างบ้าน ปลูกสวนองุ่น

พวกเขาจะอยู่อย่างปลอดภัย
เมื่อเราพิพากษาลงโทษเพื่อนบ้านที่ได้กระทำต่อพวกเขาด้วยการดูหมิ่นเหยียดหยาม
และพวกเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของพวกเขา