เอเสเคียล 35-1 ต่อต้านเสอีร์

เอเสเคียล 35:1-9

พระวจนะของพระเจ้ามายังข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย… จงหันหน้าของเจ้าสู้ภูเขาเสอีร์
และกล่าวคำต่อต้านมัน
กล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
..ดูเถิด เราต่อสู้เจ้า… ภูเขาเสอีร์ และเราจะยื่นมือของเราออกสู้เจ้า
และเราจะทำให้เจ้ากลายเป็นที่ว่างเปล่า ถูกทิ้งร้างไป

เราจะทำให้เมืองของเจ้านั้นร้าง..
และเจ้าจะกลายเป็นที่เปลี่ยว
และเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า

เพราะเจ้ามีใจพยาบาทอยู่ไม่หยุดยั้ง
และมอบประชาชนอิสราเอลให้ตกอยู่ในเงื้อมมือของดาบ
ในเวลาที่พวกเขาพบภัยพิบัติ
ในเวลาของการลงโทษครั้งสุดท้ายของพวกเขา

lued

ดังนั้น  เรามีชีวิตอยู่ฉันใด องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
เราจะเตรียมเจ้าไว้เพื่อรับโทษที่เจ้าทำให้เกิดการหลั่งเลือด
เลือดจะติดตามเจ้าไป
เพราะเจ้าไม่รังเกียจการทำให้เกิดการหลั่งเลือด
ดังนั้น เลือดจะติดตามเจ้าไป
เราจะทำให้ภูเขาเสอีร์เป็นที่ร้าง และเป็นที่เปลี่ยว
เราจะตัดมันออกไปจากคนที่ไป ๆ มา ๆ

และเราจะเอาคนที่ถูกสังหารไปทิ้งไว้บนภูเขานั้น
คนที่ถูกดาบจะล้มลงบนเนินเขา ตามหุบเขา ตามลำน้ำทั้งสิ้นของเจ้า
เราจะทำให้เจ้ากลายเป็นที่ร้างเปล่าตลอดไป
เมืองของเจ้าจะไม่มีใครอาศัย
แล้วเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า