เอเสเคียล 36-3 ผู้ที่ทำให้พระนามเสื่อมเสีย

ภาพจากhttp://distantshores.org/resources/illustrations/sweet-publishing
ภาพจากhttp://distantshores.org/resources/illustrations/sweet-publishing

เอเสเคียล 36:16-21

พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ามายังข้าว่า

“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  เมื่อวงศ์วานอิสราเอลได้มาอาศัยอยู่ในประเทศของพวกเขา
การดำเนินชีวิต และการกระทำของพวกเขา ทำให้แผ่นดินเป็นมลทิน
หนทางของพวกเขาต่อหน้าเรานั้น
เป็นเหมือนมลทินของผู้หญิงยามที่มีประจำเดือน
ดังนั้นเราจึงเทความกริ้วของเราเหนือพวกเขา
เนื่องจากโลหิตที่เขาทำให้ต้องหลั่งบนแผ่นดินนั้น
เนื่องจากการไหว้รูปเคารพของพวกเขา
เราทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปตามประเทศต่าง ๆ
และพวกเขาก็กระจายตัวอยู่ทั่วไปในท้องที่ของประเทศนั้น ๆ
เราพิพากษาพวกเขาตามทางเดินและการกระทำของพวกเขา

แต่เมื่อพวกเขาไปถึงประเทศใด ๆ ก็ตาม พวกเขาก็ทำให้นามอันบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทิน
คนทั้งหลายพูดถึงพวกเขาว่า
“คนเหล่านี้ เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้า
แต่ก็กลับต้องออกจากแผ่นดินของพระองค์ ”

แต่เรามีความห่วงใยต่อพระนามบริสุทธิ์ของเรา
ที่วงศ์วานอิสราเอลได้ทำให้เป็นมลทิน
จากประเทศต่าง ๆ ที่พวกเขากลับมา