เอเสเคียล 36-4 เพื่อพระนามบริสุทธิ์

เอเสเคียล 36:22-25

ดังนั้น เจ้าจงกล่าวแก่วงศ์วานอิสราเอล…
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้.. วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย
ที่เรากำลังจะทำราชกิจของเราครั้งนี้ ไม่ใช่เพื่อเห็นแก่เจ้า
แต่เพื่อเห็นแก่พระนามบริสุทธิ์ของเราที่เจ้าได้ทำให้เสื่อมเสียไปท่ามกลางประชาชาติที่เจ้าจากมา
เราจะปกป้องพระนามยิ่งใหญ่ที่บริสุทธิ์ของเรา
พระนามที่ถูกทำให้เสื่อมเสียท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย
พระนามที่เจ้าทำให้เป็นมลทินท่ามกลางพวกเขา
และประชาชาติทั้งหลายเหล่านั้นจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ….
เราจะปกป้องพระนามบริสุทธิ์ของเราต่อหน้าต่อตาพวกเขา

OBS-15-12

เราจะนำพวกเจ้าออกมาจากประชาชาติเหล่านั้น
จะรวบรวมพวกเจ้าออกมาจากประเทศเหล่านั้น
รวบรวมเจ้ามาจากท้องที่ต่าง ๆ และนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินของเจ้าเอง
เราจะโปรยน้ำสะอาดเหนือเจ้า
และเจ้าจะสะอาดจากความสกปรกทั้งหลาย
เราจะชำระเจ้าให้สะอาดจากเหล่ารูปเคารพ