เอเสเคียล 36-5 ใจใหม่..

เอเสเคียบ 36:26-32

และเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้า
เราจะใส่วิญญาณใหม่เข้าไปในตัวเจ้า
และเราจะนำเอาใจหินออกจากเนื้อของเจ้า
และมอบใจเนื้อให้แก่เจ้า

newjai

เราจะใส่วิญญาณของเราเข้าไว้ในตัวเจ้า
และทำให้เจ้าเดินไปในหนทางของเรา
และตั้งใจ ระมัดระวังที่จะเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของเรา
เจ้าจะได้อาศัยในแผ่นดินที่เราได้มอบให้บรรพบุรุษของเจ้า
เจ้าจะเป็นประชาชนของเรา  และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า

และเราจะช่วยกู้เจ้าให้พ้นจากมลทินทั้งปวง
เราจะเรียกธัญญพืชชขึ้นมา ทำให้มันอุดมสมบูรณ์ และจะไม่มีการกันดารอาหารเกิดขึ้น
เราจะให้มีผลไม้เกิดขึ้น และทำให้ทุ่งทั้งหลายอุดมยิ่ง
เพื่อเจ้าจะไม่ต้องทนอับอายต่อประชาชาติทั้งหลายเพราะการกันดารอาหารอีกต่อไป
และเจ้าจะระลึกถึงความผิดบาปของเจ้า
รวมทั้งการกระทำชั่วของเจ้า
เจ้าจะรู้สึกเกลียดชังตนเองเพราะความผิดและความน่าสะอิดสะเอียนเหล่านั้น

โอ วงศ์วานอิสราเอล  จงละอายและตระหนกต่อทางของเจ้า