เอเสเคียล 37-1หุบเขากระดูกแห้ง

เอเสเคียล 37:1-6

และพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาอยู่เหนือข้า
และพระองค์ทรงนำข้าออกมาด้วยพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงพาข้าลงมาที่กลางหุบเขา
หุบเขานั้นมีกระดูกอยู่มากมาย  เต็มไปหมด
และพระองค์ทรงนำข้ามาอยู่ท่ามกลางกระดูกเหล่านั้น
และดูเถิด มีกระดูกกระจายอยู่ตามพื้นดิน
และกระดูกเหล่านั้นก็แห้งมาก

และพระองค์ตรัสกับข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  กระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหม?”
และข้าตอบพระองค์ว่า
“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า…. พระองค์ทรงทราบ”
แล้วพระองค์จึงตรัสกับข้าว่า
“จงกล่าวคำเหนือกระดูกเหล่านี้   กล่าวกับมันว่า
โอ้กระดูกแห้งเอ๋ย.. จงฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่กระดูกเหล่านี้ว่า

bones

ดูเถิด  เราจะให้ลมหายใจเข้าไปในเจ้า และเจ้าจะมีชีวิต
และเราจะให้เอ็นกล้ามเนื้อแก่เจ้า
เราจะให้เกิดเนื้อหนังบนเจ้า
ทำให้เจ้ามีผิวหนัง
จะใส่ลมปรานเข้าไปในเจ้า และเจ้าจะมีชีวิต
และเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า