เอเสเคียล 37-4 พันธสัญญาสันติภาพ

เอเสเคียล 37:24-28
“ดาวิด ผูัรับใช้ของเราจะเป็นกษัตริย์เหนือพวกเขา
และเขาทั้งหมดจะมีผู้เลี้ยงเพียงคนเดียว
พวกเขาจะเดินไปในกรอบกฎเกณฑ์ของเรา
และพวกเขาจะสนใจที่จะเชื่อฟังคำสั่งของเรา
พวกเขาจะได้อาศัยในแผ่นดินที่เราได้มอบให้แก่ยาโคบ ผู้รับใช้ของเรา
ที่ซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าเคยอาศัยอยู่
ทั้งพวกเขาและลูกหลาน จะอยู่ที่นั่นตลอดไป
และผู้รับใช้ของเราคือดาวิด ก็จะเป็นเจ้านายเหนือพวกเขาเป็นนิตย์

kao

เราจะทำพันธสัญญาแห่งสันติภาพกับพวกเขา
เป็นสัญญานิรันดร์ต่อพวกเขา
และเราจะให้พวกเขาอยู่ในแผ่นดินของพวกเขา
และทวีจำนวนของพวกเขาขึ้น
และเราจะให้สถานบริสุทธิ์ของเรานั้นอยู่ท่ามกลางพวกเขาตลอดไป
ที่ ๆ เราประทับอยู่นั้น จะอยู่กับพวกเขา
และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา
พวกเขาจะเป็นประชากรของเรา
และเมื่อสถานบริสุทธิ์ของเราอยู่ท่ามกลางพวกเขาตลอดไปเมื่อไร
ประชาชาติทั้งหลายจะรู้ว่า
เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงชำระอิสราเอล