เอเสเคียล 38-1 คำกล่าวสู้โกก

เอเสเคียล 38:1-6

พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ามายังข้าว่า

“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย จงตั้งหน้าของเจ้าสู้โกก แห่งแผ่นดินมาโกก
หัวหน้าแห่งเจ้านายของเมเชค และทูบัล
จงกล่าวคำต่อสู้กับพวกเขา กล่าวว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
..ดูเถิด  เราต่อสู้เจ้า โอ..โกก หัวหน้าแห่งเจ้านายของเมเชคและทูบัล
เราจะหันตัวเจ้าไป และใส่ขอเกี่ยวไว้ที่ขากรรไกรของเจ้า
เราจะเอาเจ้าออกมา รวมทั้งกองทัพ ม้า และพลม้าของเจ้า
ทั้งหมดนั้นสวมเสื้อรบครบชุด เป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่

gogmag2
มีทั้งโล่และดั้ง  ทุกคนถือดาบ
เปอร์เซีย คูช และพูต ก็อยู่ด้วย  ทุกคนมีโล่และหมวกเหล็ก
โกเมอร์ และกองทัพทั้งสิ้นของเขา
เบธ โธการ์มาร์ จากแผ่นดินทิศเหนือสุดพร้อมกับกองทัพทั้งสิ้นของเขา
มีชนชาติทั้งหลายจำนวนมากอยู่กับเจ้า