เอเสเคียล 39-1 ชะตาของโกก

เอเสเคียล 39:1-6

และเจ้า ..ลูกชายของมนุษย์ จงกล่าวโทษโกก
และกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
โอ โกก  เราเป็นปฏิปักษ์ต่อสู้เจ้า  หัวหน้าเจ้านายแห่งเมเชคและทูบัล
และเราจะหันเจ้าไป ขับเจ้าไปข้างหน้า
และนำเจ้ามาจากแผ่นดินเหนือสุด
และนำเจ้ามาต่อสู้ภูเขาแห่งอิสราเอล
แล้วเราจะตบคันธนูจากมือซ้ายของเจ้าให้หลุด
จะทำให้ลูกธนูที่มือขวาของเจ้าหล่นจากมือ

http://www.newscientist.com/blogs/onepercent/2012/01/vultures-skeletonise-corpse-in.html
http://www.newscientist.com/blogs/onepercent/2012/01/vultures-skeletonise-corpse-in.html

เจ้าจะล้มลงบนภูเขาแห่งอิสราเอล
ทั้งเจ้า และกองทัพของเจ้า รวมทั้งคนมากมายที่มากับเจ้า
เราจะยกเจ้าให้เป็นอาหารแก่นกเหยี่ยวทุกชนิด และสัตว์ทุ่ง
เจ้าจะล้มลงในทุ่งโล่ง
เพราะเราได้กล่าวไว้แล้ว
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
เราจะส่งไฟมายังมาโกก
และมายังคนที่อยู่อย่างปลอดภัยตามเมืองชายทะเล
และพวกเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า