เอเสเคียล 39-3 ชำระแผ่นดิน

เอเสเคียล 39:11-16

ในวันนั้น เราจะให้โกกมีที่ฝังศพในอิสราเอล
หุบเขาแห่งคนเดินทาง อยู่ทางตะวันออกของทะเล
มันจะกั้นเหล่าคนเดินทาง เพราะโกกและคนของเขาจะถูกฝังไว้ที่นั่น
เขาจะเรียกมันว่า หุบเขาแห่งฮาโมน-โกก
อิสราเอลจะใช้เวลาถึง 7 เดือนที่จะฝังพวกเขาเพื่อชำระแผ่นดินให้สะอาด
และคนทั้งหลายแห่งแผ่นดินจะช่วยกันฝังพวกเขา
ในวันนั้น ประชาชนทั้งหลายจะมีชื่อเสียงเพราะเราได้สำแดงพระสิริของเรา  องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

kraduuk

พวกเขาจะจัดคนไว้ให้เดินทางผ่านแผ่นดินเป็นประจำ
และฝังเหล่าคนที่เดินทางที่ยังเหลืออยู่บนพื้นดิน เพื่อชำระให้แผ่นดินสะอาด
หลังจากเจ็ดเดือน พวกเขาก็จะค้นหากัน
เมื่อคนเดินทางผ่านแผ่นดิน และเห็นกระดูกของมนุษย์ เขาก็จะปักเครื่องหมายเอาไว้
จนกว่าคนที่ทำหน้าที่ฝังจะฝังกระดูกเหล่านั้นไว้ในหุบเขาฮาโมน-ดกก
ฮาโมนาก็ยังเป็นชื่อเมืองด้วย
เขาจะชำระแผ่นดินด้วยวิธีนี้แหละ