เอเสเคียล 39-6 สู่สภาพเดิม

เอเสเคียล 39:25-29

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
บัดนี้ เราจะรื้อฟื้นให้ยาโคบกลับสู่สภาพเดิม
และเราจะมีเมตตาต่อวงศ์วานอิสราเอล
และเราจะหวงแหนนามบริสุทธิ์ของเรา

palm-trees

พวกเขาจะลืมความละอายและการทรยศทั้งสิ้นที่พวกเขาได้ทำต่อเรา
เมื่อพวกเขาได้อาศัยในแผ่นดินของเขาอย่างปลอดภัย
โดยไม่มีใครทำให้พวกเขากลัวได้
เมื่อเราได้นำพวกเขาออกมาจากประชากรทั้งหลาย
และนำพวกเขาออกมาจากแผ่นดินของศัตรู
และเราได้สำแดงความบริสุทธิ์ของเราต่อหน้าประชาชาติทั้งหลายผ่านพวกเขา
แล้วเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเขา
เพราะว่า เราได้ส่งพวกเขาให้ไปเป็นเชลยท่ามกลางประชาชาติ
จากนั้นก็ได้รวบรวมพวกเขากลับมาให้อยู่ในแผ่นดินของตนเอง
เราจะไม่ปล่อยให้คนที่เหลือต้องอยู่ในแผ่นดินอื่นอีกต่อไป
และเราจะไม่ซ่อนหน้าของเราจากเขาอีก
เมื่อเราได้เทพระวิญญาณของเราลงเหนือวงศ์วานอิสราเอล

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ