เอเสเคียล 40-1 นิมิตแห่งวิหารใหม่

เอเสเคียล 40:1-4

ในปีที่ยี่สิบห้าของการเป็นเชลย

ต้นปีนั้น ในวันที่สิบของเดือน

นับเป็นปีที่สิบสี่หลังจากที่นครของเราถูกทำลาย

ในวันนั้น พระหัตถ์ของพระเจ้ามาอยู่เหนือข้า

และทรงนำข้ามายังนครนั้น
ในนิมิตแห่งพระเจ้า  พระองค์ทรงนำข้ามาถึงแผ่นดินอิสราเอล
และทรงวางข้าลงบนภูเขาสูงมาก  เป็นภูเขาที่มีโครงสร้างคล้ายนครที่อยู่ทางใต้
เมื่อทรงนำข้าไปที่นั่น

Ezekiel_40-3
ดูเถิด มีชายคนหนึ่งดูเหมือนทองสัมฤทธิ์  มีสายผ้าลินิน และไม้วัดในมือ
และเขายืนอยู่ที่ทางเข้า
และชายคนนั้นกล่าวกับข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์ จงมองด้วยตาของเจ้า
และฟังด้วยหูของเจ้า
เอาใจใส่ในสิ่งที่ข้ากำลังจะเปิดเผยแก่เจ้า
ที่เจ้าถูกนำมาที่นี่ ก็เพื่อให้ข้าได้เปิดเผยสิ่งเหล่านี้แก่เจ้า
จากนั้นเจ้าจะบอกทุกสิ่งที่เห็นแก่วงศ์วานอิสราเอล”