เอเสเคียล 41-3

เอเสเคียล 41:12-14

ส่วนตึกที่หันไปยังลานพระวิหารทางตะวันตกกว้างเจ็ดสิบศอก
ผนังรอบตึกหนาห้าศอก และยาวเก้าสิบศิก
ชายผู้นั้นวัดพระวิหารยาวหนึ่งร้อยศอก
ทั้งลาน ตึก และผนังยาวหนึ่งร้อยศอก
ลานพระวิหารทางตะวันออกรวมกับด้านหน้าพระวิหารยาวหนึ่งร้อยศอก
เขาวัดความยาวของตึกที่หันไปทางลานด้านหลังพระวิหาร รวมเฉลียงแต่ละด้านเป็นหนึ่งร้อยศอก

ลองดูมุมสูงจากประตูตะวันออก
ลองดูมุมสูงจากประตูตะวันออก