เอเสเคียล 43-2

เอเสเคียล 43:6-11

ขณะที่ชายผู้นั้นยืนอยู่ข้างตัวข้า
ข้าก็ได้ยินเสียงพูดกับข้า ดังมาจากภายในพระวิหาร
พระองค์ตรัสกับข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย ที่นี่เป็นสถานที่แห่งบัลลังก์
และเป็นที่วางเท้าของเรา
เป็นที่ ๆ เราจะอยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลตลอดไป
และวงศ์วานอิสราเอลจะไม่ทำให้นามบริสุทธิ์ของเราแปดเปื้อนอีก
จากการที่พวกเขา กษัตริย์ของเขาไปนอกใจ
กราบไหว้รูปเคารพซากศพของกษัตริย์ที่ไม่มีชีวิตตามที่สูงทั้งหลาย
โดยการวางธรณีประตูของพวกเขาถัดจากธรณีประตูของเรา
และตั้งประตูของเขาถัดจากประตูของเรา
มีเพียงกำแพงกั้นเราไว้จากพวกเขา
เขาทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทินด้วยการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียน
ดังนั้นเราจึงผลาญพวกเขาด้วยความโกรธ
บัดนี้ ให้เขากำจัดการทำตัวเป็นโสเภณี
และกำจัดซากศพของกษัตริย์ทั้งหลายไปให้พ้นหน้าเรา
และเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาตลอดไปเป็นนิตย์ ”

(Modified Temple from template of Christopher J. H. Wright, The Message of Ezekiel, BST, p.332).
(Modified Temple from template of Christopher J. H. Wright, The Message of Ezekiel, BST, p.332).

“สำหรับเจ้า ลูกชายของมนุษย์
จงอธิบายเรื่องพระวิหารให้กับวงศ์วานอิสราเอลได้รับรู้
เพื่อว่าพวกเขาจะได้ละอายกับความผิดบาปของพวกเขา
และเขาจะพิจารณา วัดดูแผนของพระวิหารนั้น
และหากเขาได้เกิดความละอายใจในสิ่งที่ตัวเองทำ
เจ้าก็จงให้เขารู้ถึงแบบพระวิหารที่เราออกแบบมา
ทั้งกฎเกณฑ์และแผนผ้งทั้งหมด รวมทั้งกฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ
จงเขียนลงไปให้เขาเห็นต่อหน้าต่อตา
เพื่อพวกเขาจะได้ทำตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อบังคับทั้งหลาย
และทำจนสำเร็จ”