เอเสเคียล 44-1 ประตูที่ปิดเสมอ

เอเสเคียล 44:1-9

แล้วเขาก็นำข้ากลับมายังประตูนอกของพระวิหารซึ่งหันหน้าไปทางตะวันออก
และประตูนั้นปิดอยู่
และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าว่า
“ประตูนี้จะยังคงปิดต่อไป จะไม่มีการเปิด
ไม่มีใครจะเดินเข้าไปทางนี้ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงเข้าไปทางนี้แล้ว
ดังนั้นมันจึงจะปิดต่อไป

ผู้ปกครองท่านเดียวเท่านั้นที่จะนั่งด้านในของประตูและกินขนมปังต่อพระพักตร์พระเจ้า
เขาจะเข้าไปทางมุขข้างหน้า และจะออกมาทางเดิมนั้น

wihansiri

แล้วเขาก็นำข้ามายังประตูทางเหนือหน้าพระวิหาร
ข้ามอง และดูเถิด พระสิริของพระเจ้าอยู่เต็มพระวิหาร

ข้าก้มลงหน้าติดพื้น
และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย จงมองให้ดี  ฟังด้วยหูของเจ้าอย่างตั้งใจ
เราจะบอกเจ้าให้รู้ถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของพระวิหารนี้
จงใส่ใจเรื่องทางเข้าและทางออกของพระวิหาร
และกล่าวแก่วงศ์วานที่ดื้อดึง..องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
พอกันทีสำหรับการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของเจ้า
ในการที่ยอมรับคนต่างชาติที่ไม่ได้เข้าสุหนัตทั้งทางกายและใจ
ให้เข้ามาในพระวิหารของเรา ทำให้วิหารของเราเป็นมลทิน
เมื่อเจ้าถวายอาหาร ไขมันและเลือดแก่เขา  เวลาเดียวกัน
เจ้าก็ทำลายพันธสัญญาของเรารวมไปกับการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของเจ้า

และเจ้าไม่ได้ดูแลสิ่งบริสุทธิ์ของเรา
แต่กลับให้คนอื่นเข้ามารับผิดชอบแทนเจ้าในวิหารของเรา

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตตรัสว่า
อย่าให้คนต่างชาติที่ไม่ได้เข้าสุหนัตทั้งกายใจเข้ามาในสถานนมัสการของเรา
ห้ามไปถึงคนต่างชาติที่อาศัยในหมูชนอิสราเอลด้วย