เอเสเคียล 44-2 เลวีที่ทำผิด

เอเสเคียล 44:9-14

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตตรัสว่า
อย่าให้คนต่างชาติที่ไม่ได้เข้าสุหนัตทั้งกายใจเข้ามาในสถานนมัสการของเรา
ห้ามไปถึงคนต่างชาติที่อาศัยในหมูชนอิสราเอลด้วย

แต่คนเลวีที่ไปห่างจากเรา
แล้วกลับไปเดินตามรูปเคารพยามที่อิสราเอลเดินห่างออกจากเรา
ก็จะต้องถูกลงโทษ
พวกเขาจะรับใช้อยู่ในสถานบริสุทธิ์ของเรา ดูแลที่ประตูและรับใช้งานต่าง ๆ ในพระวิหาร
พวกเขาจะต้องเป็นผู้ฆ่าสัตว์ที่นำมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาให้กับประชาชน
และเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าประชาชนเพื่อปรนนิบัติพวกเขาburnt-offeringเพราะว่าพวกเขาเคยปรนนิบัติประชาชนต่อหน้ารูปเคารพ

กลายเป็นหินสะดุดให้วงศ์วานอิสราเอลทำผิด
ดังนั้น เราจึงสาบานเรื่องของพวกเขาดังนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
พวกเขาจะต้องรับโทษของตนเอง
จะไม่ได้เข้ามาใกล้เรา ไม่มีโอกาสรับใช้เราในฐานะปุโรหิต
ไม่มีโอกาสเข้ามาใกล้สิ่งบริสุทธิ์
และสิ่งทีบริสุทธิ์ที่สุด
แต่พวกเขาจะต้องรับความอับอาย และความน่าสะอิดสะเอียนที่ตนเองได้ทำลงไป

แต่เราก็จะให้พวกเขารับผิดชอบงานในพระวิหาร
และทำการรับใช้ต่าง ๆ ที่ต้องทำให้สำเร็จ