เอเสเคียล 44-4 เรื่องเกี่ยวกับเลวี

Artist: Russell Harlan
Artist: Russell Harlan

เอเสเคียล 44:20-27

พวกเขาจะไม่โกนผมหรือปล่อยให้ผมข้างๆ ยาวเกินควร
พวกเขาจะขลิบผมของพวกเขา
ปุโรหิตจะต้องไม่ดื่มเหล้าองุ่นเมื่อเขาเข้าไปในสถานชั้นใน
เขาจะไม่แต่งงานกับหญิงม่ายหรือหญิงที่หย่าจากสามี
แต่จะแต่งงานกับหญิงสาวพรหมจารีในวงศ์วานอิสราเอล
หรือแต่งกับแม่ม่ายของปุโรหิตเท่านั้น
เขาจะสอนให้ประชาชนรู้จักความแตกต่างระหว่าง
ความบริสุทธิ์กับสิ่งสามัญธรรมดา
และบอกให้พวกเขารู้จักแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งไม่สะอาดกับสิ่งที่สะอาด


ถ้าเกิดการทุ่มเถียงกัน  เขาต้องทำหน้าที่ตัดสินความ
โดยตัดสินตามหลักการของเรา
ในการจัดเทศกาลต่าง ๆ พวกเขาจะรักษากฎเกณฑ์และข้อบังคับของเรา
พวกเขาจักรักษาวันสะบาโตของเราให้บริสุทธิ์
พวกเขาจะไม่ทำตัวให้เป็นมลทินด้วยการเข้าไปใกล้ศพ

อย่างไรก็ตาม สำหรับพ่อหรือแม่ ลูกชายหรือลูกสาว
พี่ชายหรือน้องสาวที่ไม่ได้แต่งงานอาจทำตัวเป็นมลทิน
หลังจากที่เขาชำระตัวแล้ว ก็จะต้องรออีก 7 วัน
และในวันที่เขาเข้าไปยังที่บริสุทธิ์ในสถานที่ชั้นใน
เพื่อปรนนิบัติในสถานบริสุทธิ์
เขาจะต้องถวายเครื่องบูชาไถ่บาปของเขา
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ