เอเสเคียล 45-1 พื้นที่บริสุทธิ์

 เอเสเคียล 45:1-6

เมื่อเจ้าแบ่งที่ดินให้เป็นมรดกนั้น
เจ้าจะจัดที่ดินส่วนหนึ่งถวายแด่พระเจ้า
เป็นพื้นที่บริสุทธิ์ ยาว 25,000 ศอก กว้าง 20,000 ศอก
และที่ดินผืนนั้นจะเป็นพื้นที่ซึ่งถูกแยกออกให้บริสุทธิ์
จะมีพื้นที่จตุรัสกว้าง 500 ศอก ยาว 500 ศอกซึ่งจะใช้เป็นสถานนมัสการ
โดยมีพื้นที่ว่าง 50 ศอกอยู่โดยรอบ
และจากพื้นที่ซึ่งวัดได้นี้  เจ้าจะวัดออกมาอีก
โดยมีความยาว 25,000 ศอก กว้าง 10,000 ศอก
ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของที่นมัสการ เป็นที่บริสุทธิ์ที่สุด
ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่บริสุทธิ์ของแผ่นดิน

Ez45

เป็นที่สำหรับปุโรหิตซึ่งปรนนิบัติในสถานนมัสการ
และเป็นที่ ๆ พวกเขาจะเข้ามาปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า
จะเป็นที่สำหรับบ้านพักอาศัย และที่บริสุทธิ์สำหรับสถานนมัสการ
อีกส่วนจะเป็นพื้นที่ มีความยาว 25,000 ศอก กว้าง 10,000 ศอก
เป็นส่วนสำหรับเลวีที่ปรนนิบัติในพระวิหาร
พวกเขาจะได้พักอาศัยในนี้

ใกล้ ๆ กับส่วนที่เป็นพื้นที่บริสุทธิ์
เจ้าจะกำหนดไว้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเมือง
พื้นที่กว้าง  5000 ศอก และยาว 25,000 ศอก
ส่วนนี้เป็นของวงศ์วานอิสราเอลทั้งปวง