เอเสเคียล 45-4 เครื่องบูชากับเทศกาล

เอเสเคียล 45:18-25

และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
ในเดือนแรก วันแรกของเดือน
เจ้าจะเอาวัวหนุ่มที่ไม่มีตำหนิมา เพื่อชำระสถานนมัสการ
ปุโรหิตจะนำเลือดบางส่วนของเครื่องบูชาไถ่บาป และป้ายไว้ที่เสาประตูพระวิหาร
ที่ขั้นทั้งสี่มุมของแท่นบูชา
และที่เสาประตูของลานชั้นใน
เจ้าจะทำเช่นนี้ในวันที่เจ็ดของเดือน
เป็นการทำเพื่อคนที่ได้ทำบาปเพราะรู้ไม่ถึงการณ์ หรือละเลย
เพื่อว่าจะเป็นการลบมลทินบาปของพระวิหาร

ในเดือนแรก วันที่สิบสี่ของเดือน
เจ้าจะต้องฉลองเทศกาลปัสกา
โดยเจ้าจะกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน

ram

ในวันนั้น เหล่าเจ้านายจะจัดเตรียมวัวหนุ่ม
เพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับตนเองและประชาชน
ในวันที่เจ็ดของเทศกาล
เข้าจะเตรียมเครื่องเผาบูชาถวายพระเจ้า เป็นวัวหนุ่มเจ็ดตัว แกะผู้เจ็ดตัวที่ไม่มีตำหนิ
โดยจะถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าทุกวันตลอดเจ็ดวันนั้น
และเขาจะจัดเตรียมธัญบูชาหนึ่งเอฟาห์ต่อวัวหนึ่งตัว
และธัญบูชาเอฟาห์หนึ่งต่อแกะผู้หนึ่งตัว
รวมทั้งน้ำมันหนึ่งฮินต่อแป้งหนึ่งเอฟาห์

วันที่สิบห้าของเดือนที่เจ็ด  และในเทศกาลเลี้ยงทั้งเจ็ดวัน
เขาจะจัดเตรียมของต่าง ๆ เช่นเดียวกัน เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ธัญบูชา และน้ำมัน