เอเสเคียล 46-1 เครื่องบูชาของเจ้านาย

เอเสเคียล 46:1-8
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น
ประตูของลานชั้นในที่หันหน้าไปทางตะวันออกนั้น
จะปิดตลอดหกวันทำงาน
แต่ในวันสะบาโต และวันข้างขึ้นจะเปิดออก
เจ้านายจะเข้ามาจากด้านนอกทางโถงของหอประตู
และจะยืนอยู่ที่เสาประตู
ปุโรหิตจะถวายเครื่องเผาบูชาและศานติบูชาของเขา
และเขาจะนมัสการ ณ ธรณีประตู และเขาจะออกไป
แต่ประตูจะไม่ปิดจนกว่าเวลาเย็น

ประชาชนในแผ่นดินจะก้มลงที่ทางเข้าต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
ในวันสะบาโตและวันข้างขึ้น
เจ้านายจะถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าในวันสะบาโต
เป็นลูกแกะ 6 ตัวที่ไม่มีตำหนิ และแกะผู้ที่ไม่มีตำหนิ

ใช้ธัญบูชา 1 เอฟาห์พร้อมกับแกะผู้
ส่วนธัญบูชาพร้อมกับลูกแกะนั้น จะเป็นจำนวนเท่าไรก็ได้ตามที่เขาสามารถทำได้
โดยรวมกับน้ำมัน 1 ฮินต่อธัญบูชา 1 เอฟาห์

เมื่อเจ้านายเข้ามา เขาจะเข้ามาทางโถงของหอประตู
และเขาจะออกไปทางเดียวกันนั้นเอง