เอเสเคียล 46-2 รายละเอียดต่อเนื่อง

เอเสเคียล 46:9-12

เมื่อประชาชนแห่งแผ่นดินเข้ามาเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
ในเทศกาลที่กำหนด
คนที่เดินเข้ามาทางประตูเหนือ จะเดินออกไปทางประตูใต้
คนที่เดินเข้ามาทางประตูใต้ จะเดินออกไปทางประตูเหนือ
ไม่มีใครจะเดินกลับไปทางประตูที่ตนเข้ามา
แต่จะเดินตรงออกไปอีกทิศเสมอ
เมื่อพวกเขาเข้ามา เจ้านายก็จะเข้ามาพร้อมกับพวกเขา
เมื่อพวกเขาออกไป  ท่านก็จะออกไปเช่นกัน
ในงานเทศกาล และเทศกาลที่กำหนดนั้น

bull

ธัญบูชาที่ใช้ในงานเทศกาลเลี้ยง และเทศกาลที่กำหนด
จะต้องใช้ธัญบูชาหนึ่งเอฟาห์ต่อวัวหนึ่งตัว
หนึ่งเอฟาห์ต่อแกะผู้หนึ่งตัว
สำหรับแกะแล้ว จะถวายเท่าไรตามที่สามารถก็ได้
โดยให้มีน้ำมันหนึ่งฮินต่อธัญบูชาหนึ่งเอฟาห์
เมื่อเจ้านายถวายเครื่องบูชาตามใจสมัครต่อองค์พระผู้เป้นเจ้า
ประตูทางเหนือจะเปิดให้เขา
และเขาจะถวายเครื่องเผาบูชา และศานติบูชาเหมือนอย่างที่ถวายในวันสะบาโต
แล้วเขาจะเดินออกไป  เมื่อเขาออกไป ประตูก็จะปิด