เอเสเคียล 46-3 เครื่องบูชาทุกเช้า

เอเสเคียล 46:13-15
ทุกวัน เจ้าจะจัดลูกแกะอายุหนึ่งปีที่ไม่มีตำหนิ
ถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
จะหามาอย่างนี้ทุกเช้า

lukkae
และเจ้าจะต้องจัดหาธัญบูชามาทุกเช้าเช่นกัน
แป้งเศษหนึ่งส่วนหกของเอฟาห์  น้ำมันเศษหนึ่งส่วนสามฮิน
เพื่อจะเคล้าแป้งให้ชื้นชุ่มเป็นธัญบูชาแด่พระเจ้า
นี่เป็นระเบียบที่ต้องทำตลอดไป
ดังนั้น ทั้งลูกแกะและเครื่องธัญบูชาจะต้องมีทุกเช้า
เป็นเครื่องเผาบูชาประจำตลอดไป