เอเสเคียล 46-5 โรงต้มเนื้อ

เอเสเคียล  46:19-24
แล้วเข้าก็นำข้าผ่านมาทางเข้าที่อยู่ด้านข้างของประตู
เพื่อเข้าไปยังห้องบริสุทธิ์หลาย ๆ ห้องของปุโรหิต
ดูเถอะ … มีที่หนึ่งอยู่ริมสุดทางตะวันตก
และเขาพูดกับข้าว่า “ที่นี้ เป็นที่ ๆ ปุโรหิตจะต้มเครื่องบูชาลบความผิด
และเครื่องบูชาไถ่บาป และปิ้งธัญบูชา
เพื่อว่าจะไม่นำสิ่งเหล่านี้ออกไปยังลานชั้นนอกเป็นการส่งผ่านความบริสุทธิ์ให้ประชาชน”

ภาพ http://www.sonstoglory.com/ThirdTempleEzekielsMillennialTemple.htm
ภาพ http://www.sonstoglory.com/ThirdTempleEzekielsMillennialTemple.htm

แล้วเขาก็นำข้ามายังลานชั้นนอก  และนำข้าไปรอบ ๆ ไปยังทั้งสี่มุมของลาน
และดูเถิด  ณ แต่ละมุมก็ยังมีลานอีกชุด
เป็นลานเล็ก ๆ ทั้งสี่มุม ยาวสี่สิบศอก และกว้างสามสิบศอก ทั้งหมดมีพื้นที่เท่ากัน

ภายในรอบลานมีแนวหิน และเตาที่สร้างขึ้นใต้แนวหินนี้โดยรอบ
และเขากล่าวกับข้าว่า “นี่เป็นโรงครัวให้คนที่ปรนนิบัติในพระวิหารต้มเครื่องบูชาของประชาชน