เอเสเคียล 48-4 ส่วนแบ่งที่เหลือ

เอเสเคียล  48:23-29

เผ่าที่เหลืออยู่นั้น ก็เป็นแผ่นดินจากตะวันออกไปตะวันตก เป็นของเบนยามินหนึ่งส่วน
ต่อจากเขตแดนของเบนยามิน จากตะวันออกไปตะวันตก เป็นของสิเมโอนหนึ่งส่วน
ต่อจากเขตแดนของสิเมโอน จากตะวันออกไปตะวันตก เป็นของอิสสาคาร์หนึ่งส่วน
ต่อจากเขตแดนของอิสสาคาร์ จากตะวันออกไปตะวันตก  เป็นของเศบูลุน หนึ่งส่วน
ต่อจากเขตแดนของเศบูลุน จากตะวันออกไปตะวันตก  เป็นของกาด หนึ่งส่วน
และต่อจากเขตแดนของกาดไปทางใต้
จะเป็นพื้นที่ต่อไปจากทามาร์ไปยังผืนน้ำเมรีบา-คาเดช
จากที่นั่นเรื่อยไปตามทางน้ำของอียิปต์จนถึงทะเลใหญ่khet

นี่เป็นพื้นที่ซึ่งเจ้าจะต้องแบ่งให้เป็นมรดกแก่เผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอล
นี่แหละ  เป็นส่วนต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย