เอเสเคียล 8-1 เทวรูปแห่งความหวงแหน

เอเสเคียล 8:1-6

ในปีที่หก เดือนหก วันที่ห้าของเดือน
ขณะที่ข้านั่งอยู่ภายในบ้านของข้าโดยมีผู้ใหญ่แห่งยูดาห์นั่งอยู่ด้วย
พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเหนือข้า

และเมื่อข้ามองออกไป ดูเถิด มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้น
ด้านล่างที่เป็นเอวของเขานั้น มีไฟไหม้อยู่
เหนือเอวของเขา เป็นเหมือนโลหะที่ส่องสุกใสเจิดจ้า
เขายื่นสิ่งที่เหมือนมือออกมา และจับผมของข้าขึ้นมาปอยหนึ่ง
และพระวิญญาณก็ทรงยกข้าขึ้น มาจากโลกอยู่ระหว่างแผ่นดินกับสวรรค์
และนำข้าไปในนิมิตแห่งพระเจ้าไปยังเยรูซาเล็ม
ที่ทางเข้าของลานด้านในที่หันหน้าไปทางเหนือ
ที่นั่นมีบัลลังก์ของเทวรูปแห่งความหวงแหน
ซึ่งจะยั่วยุให้เกิดความหวงแหน
และดูเถิด พระสิริของพระเจ้าอยู่ที่นั่น
เหมือนกับนิมิตที่ข้าเห็นในหุบเขา

ที่พระวิหารของพระเจ้ากลับมีเทวรูปอยู่
ที่พระวิหารของพระเจ้าซึ่งควรจะเป็นเช่นภาพนี้ กลับมีเทวรูปวางอยู่

แล้วพระองค์ตรัสกับข้าว่า
“บุตรของมนุษย์เอ๋ย จงเงยหน้าขึ้นดูทางเหนือ”
ดังนั้นข้าจึงหันไปมองทางเหนือ ดูเถอะ ทางเหนือของประตูแท่นบูชา ที่ทางเข้า
เทวรูปแห่งการหวงแหนนี้ก็อยู่ตรงนั้น
และพระองค์ตรัสแก่ข้าว่า
“บุตรของมนุษย์เอ๋ย เจ้าเห็นไหมว่า พวกเขากำลังทำอะไรอยู่?
เหล่าวงศ์วานของอิสราเอลกำลังทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนเหลือแสน
พวกเขาไล่เราออกไปจากสถานที่บริสุทธิ์ของเรา…
แต่เจ้าจะเห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนยิ่งกว่านี้อีก”