แนะนำ โฮเชยา

เพื่อน ๆ ครับ   หนังสือเล่มต่อไปที่เราจะอ่านก็คือ โฮเชยา…..   เขาเป็นคนที่กล่าวคำของพระเจ้า ที่อยู่ยาวนานประมาณ 790-686  ปีก่อนคริสตศักราช  คิดว่าเขาเริ่มต้นกล่าวคำของพระเจ้าต่อชนอิสราเอล   ตอนปลายรัชสมัยของราชาเยโรโบอัมที่สอง  ราชาเศคาริยาห์ ราชาชัลลุม ราชาเมนาเฮม ราชาเปคาหิยาห์  ราชาเปคา  และราชาโฮเชยา (ชื่อเหมือนเขาเลย)

ชื่อโฮเชยานั้น  แปลว่า ความรอด  เขาแต่งงานและมีลูกสามคนชื่อ

ลูกชาย เกิดจากนางโกเมอร์ ชื่อ ยิสเรเอล  แปลว่า พระเจ้าทรงหว่าน
คนที่สองเป็นลูกสาวชื่อโลรุหะมาห์  แปลว่า ไม่ได้รับ ความสงสารและเห็นใจ
คนที่สามชื่อ โลอัมมี  แปลว่า ไม่ใช่คนของเรา

แปลกจริง  ชื่อที่มีความหมายเหล่านี้  ทำให้เกิดเรื่องราวอะไรขึ้น?

เขากล่าวถึงบาปของอิสราเอลที่ทำตามราชาเยโรโบอัมซึ่งเป็นราชาองค์แรกของอาณาจักรทางเหนือ     เขาเป็นผู้กล่าวคำของพระเจ้าสำหรับอาณาจักรเหนือคืออิสราเอล   เราจะได้เห็นพระเจ้าทรงเรียกคนของพระองค์ว่า อิสราเอล และเอฟราอิมบ่อย ๆ   เพราะเอฟราอิมเป็นเผ่าที่มีคนจำนวนมากที่สุดในบรรดาคนทั้ง 10 เผ่าที่อยู่ทางเหนือ  ดังนั้นบางครั้งจึงเรียกอาณาจักรอิสราเอลว่า เอฟราอิม   เราจึงต้องไม่สับสนกับการเรียกของพระเจ้า …..

ยากที่จะเขียนโครงสร้างของหนังสือโฮเชยา  เพราะว่า เดี๋ยวเขาก็กล่าวถึงบาป  เดี๋ยวก็พูดถึงการพิพากษาของพระเจ้า  และยังกล่าวถึงการที่พระเจ้าจะรื้อฟื้นพวกเขาขึ้นมาใหม่ด้วย  คล้ายกับโยเอลและอาโมส

ภาพจากthehouslingfire.com

แม้ว่า โฮเชยา  โยเอล และอาโมส ต่างก็กล่าวถึงความดื้อดึงและความไม่เชื่อฟังพระเจ้าที่นำมาถึงการถูกเนรเทศออกไปจากแผ่นดิน     แต่ที่แปลกคือ พระเจ้าทรงให้โฮเชยาทำสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะทำ เป็นการแสดงถึงความรัก ความหึงหวงของพระองค์ที่มีต่อประชากรของพระองค์ด้วย   เราจะดูต่อไปว่า พระเจ้าทรงให้โฮเชยาทำอะไร