โฮเชยา 2-2

พระเจ้าจะทรงพาคนอิสราเอลเข้าไปในที่แห้งแล้ง และจะได้คุยกับพวกเขาให้รู้เรื่อง  ไม่มีอะไรมาทำให้เขาหันไปจากพระองค์   และจะทรงให้ความยากลำบากกลายเป็นวันแห่งความหวัง   พระองค์ทรงให้เห็นว่า ในพระทัยของพระองค์ส่วนลึกที่สุดนั้น คืออะไร

เพื่อน ๆ ครับ  พระเจ้าทรงเจ็บปวดเมื่อคนของพระองค์ทำผิด… แต่แล้ว พระองค์ก็ทรงหาทางให้พวกเขาได้กลับมาคืนดีกับพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่า