1 สิงหาคม 2019 บนไม้กางเขน

เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้  ก็ให้เขาช่วยตัวเองแล้วกัน

ถอดความจาก ลูกา 23:35

Luke23-mobile-v35