11 กรกฎาคม 2016 อยากได้หมายสำคัญ

 บรรพบุรุษของเราได้กินมานาในถิ่นกันดาร…

ถอดความจากยอห์น 6:31

john-6-30-31-Daily2016_7_11