11 กรกฎาคม 2017 ทุกเข่า ทุกลิ้น

ทุกลิ้นจะยอมรับว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า

ถอดความจากฟีลิปปี 2:11

php-2-8-9-Daily2017_7_11