12 พฤษภาคม 2019 เอล เอลโยน พระเจ้าสูงสุด

เจ้าคิดว่า … ข้าจะเทียบตัวเองเสมอองค์ผู้สูงสุด

แต่เจ้าถูกนำลงมาสู่แดนตาย  มายังที่ลึกสุดของบาดาล

ถอดความจาก อิสยาห์ 14:14-15

NamesofG-May1219-Is-14-13