13 มกราคม 2016 ปล่อยไปตามลม

เรือติดพายุ ต้านลมไม่ไหวจึงต้องปล่อยเรือตามกระแสลม

ถอดความจากกิจการ 27:15

Daily2016_1_-13act27-13-15