14 กรกฎาคม 2016 ไม่เสียสักชีวิต

พระบิดาไม่ทรงประสงค์

ให้เราสูญเสียใครสักคนที่พระองค์ประทานให้

ถอดความจากยอห์น 6:39

john-6-38-39-Daily2016_7_14