14 เมษายน 2018 ผู้ต้านซีซาร์

คนใดที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ ก็ต่อต้านซีซาร์

ถอดความจาก ยอห์น 19:12
john-19-12a-Daily2017_4_14