15 กรกฎาคม 2016 ความมุ่งหมายของพระบิดา

พระบิดาทรงมุ่งหมายให้คนที่เห็น และเชื่อพระบุตร
มีชีวิตนิรันดร์ 

ถอดความจาก ยอห์น 6:40

john-6-40-Daily2016_7_15