14 กันยายน 2017 สิ่งดีที่อยู่กับเรา

ขอพระคุณแห่งพระเยซูคริสต์เจ้า

อยู่กับวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย

ถอดความจาก ฟีลิปปี 4:23

php-4-21-23-Daily2017_9_14