15 ธันวาคม 2016 ผู้ที่ใหญ่กว่า

คนรับใช้ไม่ใหญ่กว่านาย

ผู้สื่อสาร ไม่ใหญ่กว่าคนที่ส่งเข้าไป

ถอดความจาก ยอห์น 13:16

john13-15-17-Daily2016_12_15 (1)