15 สิงหาคม 2017 เหตุการณ์แบบเดียวกัน

เหตุการณ์ต่าง ๆ เคยเกิดขึ้นในยุคของโนอาห์อย่างไร

ก็จะเกิดเหมือนกันในยุคของบุตรมนุษย์

ถอดความจาก ลูกา 17:26

พระเยซูทรงอธิบายความว่า ในวันที่พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งนั้น สภาพของโลกเป็นอย่างไร

Luke17-26-27