16 มกราคม 2017 ต้นองุ่นกับกิ่ง

 

เราเป็นเถาองุ่นแท้  และพระบิดาของเราเป็นผู้ดูแล

ถอดความจาก ยอห์น 15:1

 

image