16 มิถุนายน 2019 พระเจ้าทรงเป็นธงชัยของข้า

พระยาห์เวห์ทรงเป็นธงชัยของข้าฯ

ถอดความจากอพยพ 17:15

Namesof-G-Jun1619-Ex17-11