17 กุมภาพันธ์ 2016 เหตุผลที่มาโรม

 แต่พวกยิวกลับคัดค้านการปล่อยตัว ข้าจึงต้องถวายฎีกามาถึงซีซาร์

  ถอดความจาก กิจการ 28:19

Daily2016_2_-17act28-18-19