17 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

เจ้าทั้งหลายจะได้ข่าวเรื่องการต่อสู้ สงคราม การจลาจล

ก็อย่าตกใจไป  สิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นก่อน แต่วาระสุดท้ายยังไม่มาถึง

ถอดความจากลูกา 21:9

Mobile-Luke-21v9-11