17 มีนาคม 2019 คนรู้ใจจอมเจ้านาย

โมเสสรีบกราบลงถึงดินทันที ทูลว่า

“องค์จอมเจ้านาย หากข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตร

ก็ขอโปรด เสด็จไปกับพวกเรา….

ถอดความจาก อพยพ 34:8 

Namesof-GMar1719-Ex34-8-9